ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1اسنوایاس نوین پارسهاردبيلاردبيلمیدان سعدی، نبش میدانحضوری045-33724901جزئیات
2اسنوالوازم خانگی شاپور میرزاییاردبيلاردبيلخیابان پاسداران، روبروی تالار پردیس، نبش کوچه مظفریحضوری045-33235452جزئیات
3اسنوافروشگاه لوازم خانگی ممی زادهاردبيلاردبيلمیدان مادر (خاتم النبیین )حضوری045-33440201جزئیات
4اسنوافروشگاه لوازم خانگی جراحاردبيلاردبيلخیابان مقدس اردبیلی، بعد از ترمینال، نرسیده به بانک سپهحضوری045-33824147جزئیات
5اسنوافروشگاه فکوراردبيلاردبيلچهارراه حافظ، روبروی بانک تجارتحضوری045-33730136جزئیات
6اسنوافروشگاه سرابیاردبيلاردبيلمیدان امام حسین، اول کوچه پیر زرگرحضوری045-33354516جزئیات
7اسنوافروشگاه زمانپوراردبيلاردبيلچهار راه ژاندارمری، ضلع جنوب شرقی میدان ژاندارمریحضوری045-33337429جزئیات
8اسنوافروشگاه حسن زادهاردبيلاردبيلچهارراه پیرعبدالملکحضوری045-33365572جزئیات
9اسنوایاس نوین پارسهاردبيلبيله سوارمیدان شهرداری، جنب کمیته امدادحضوری045-32824789جزئیات
10اسنوایاس نوین پارسهاردبيلپارس آبادمیدان سپاه، روبروی دارالقرانحضوری045-32723279جزئیات
11اسنوالوازم خانگی محمدیاردبيلپارس آبادخیابان امام، روبروی هتل ارسبارانحضوری045-32790016جزئیات
12اسنوالوازم خانگی گلمحمدیاردبيلپارس آبادخیابان امام، جنب مسجد جامعحضوری045-32785878جزئیات
اسنوا
حضوری
میدان سعدی، نبش میدان
045-33724901
اسنوا
حضوری
خیابان پاسداران، روبروی تالار پردیس، نبش کوچه مظفری
045-33235452
اسنوا
حضوری
میدان مادر (خاتم النبیین )
045-33440201
اسنوا
حضوری
خیابان مقدس اردبیلی، بعد از ترمینال، نرسیده به بانک سپه
045-33824147
اسنوا
حضوری
چهارراه حافظ، روبروی بانک تجارت
045-33730136
اسنوا
حضوری
میدان امام حسین، اول کوچه پیر زرگر
045-33354516
اسنوا
حضوری
چهار راه ژاندارمری، ضلع جنوب شرقی میدان ژاندارمری
045-33337429
اسنوا
حضوری
چهارراه پیرعبدالملک
045-33365572
اسنوا
حضوری
میدان شهرداری، جنب کمیته امداد
045-32824789
اسنوا
حضوری
میدان سپاه، روبروی دارالقران
045-32723279
اسنوا
حضوری
خیابان امام، روبروی هتل ارسباران
045-32790016
اسنوا
حضوری
خیابان امام، جنب مسجد جامع
045-32785878