ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1فرشآقای فرش یافت آبادتهرانتهرانيافت آباد بازار مبل كاسپين طبقه سومحضوری021-77005512جزئیات
2فرشفرش الماس کویرخراسان جنوبينهبنداننهبندان خیابان شهدا روبروی شهدای 8حضوری056-32620626جزئیات
3فرشفرش پرنديزديزدیزد، اردکان، خیابان صدرآباد، نبش کوچه 95حضوری035-32233993جزئیات
4فرشفرش نظریآذربايجان شرقيتبريزتبریز میانه ابتدای خیابان امام روبروی پارک انقلابحضوری041-52253880جزئیات
5فرششهر فرش کرمانشاهكرمانشاهكرمانشاهبلوار الهیهحضوری083-38160334جزئیات
6فرشفرش وزراكهگيلويه وبويراحمددهدشتدهدشت، خیابان مدرس، ساختمان پرهیزحضوری074-32267212جزئیات
7فرشفرش سیمرغ بابازادهمازندرانكياكلاکیاکلا بلوار امام رضا بلوار شهید کشوریحضوری011-42350789جزئیات
8فرشتالار فرش زمرد شعبه 1فارسشيرازشیراز خیابان زند باریک نرسیده به زیرگذرحضوری071-32244812جزئیات
9فرششهر فرش ساریمازندرانساريساری بلوار عسگری محمدیانحضوری011-33320481جزئیات
10فرشفرش زندیه شعبه ایمانفارسشيرازشیراز خیابان ایمان شمالی روبروی قدوسی غربیحضوری071-38447442جزئیات
11فرشفرش کوروشخراسان جنوبيبيرجندبیرجند خیابان غفاری نبش یاسحضوری056-32341591جزئیات
12فرششهر فرش طاق بستانكرمانشاهكرمانشاهبلوار طاق بستانحضوری083-34241662جزئیات
فرش
حضوری
يافت آباد بازار مبل كاسپين طبقه سوم
021-77005512
فرش
حضوری
نهبندان خیابان شهدا روبروی شهدای 8
056-32620626
فرش
حضوری
یزد، اردکان، خیابان صدرآباد، نبش کوچه 95
035-32233993
فرش
حضوری
تبریز میانه ابتدای خیابان امام روبروی پارک انقلاب
041-52253880
فرش
حضوری
بلوار الهیه
083-38160334
فرش
حضوری
دهدشت، خیابان مدرس، ساختمان پرهیز
074-32267212
فرش
حضوری
کیاکلا بلوار امام رضا بلوار شهید کشوری
011-42350789
فرش
حضوری
شیراز خیابان زند باریک نرسیده به زیرگذر
071-32244812
فرش
حضوری
ساری بلوار عسگری محمدیان
011-33320481
فرش
حضوری
شیراز خیابان ایمان شمالی روبروی قدوسی غربی
071-38447442
فرش
حضوری
بیرجند خیابان غفاری نبش یاس
056-32341591
فرش
حضوری
بلوار طاق بستان
083-34241662