ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1فرشفرش آرمانیاصفهاناصفهانبلوار ملت مابین پل فلزی و پل آذر نبش کوچه ساسانحضوری031-36292001جزئیات
2فرشآقای فرش یافت آبادتهرانتهرانيافت آباد بازار مبل كاسپين طبقه سومحضوری021-77005512جزئیات
3فرشفرش الماس کویرخراسان جنوبينهبنداننهبندان خیابان شهدا روبروی شهدای 8حضوری056-32620626جزئیات
4فرشفرش پدرخوزستانآبادانآبادان احمدآباد خیابان یک اصلی بین 2 و 3 فرعیحضوری061-53344147جزئیات
5فرشفرش پرنديزديزدیزد، اردکان، خیابان صدرآباد، نبش کوچه 95حضوری035-32233993جزئیات
6فرشفرش نظریآذربايجان شرقيتبريزتبریز میانه ابتدای خیابان امام روبروی پارک انقلابحضوری041-52253880جزئیات
7فرشفرش حسینیيزدمهريزیزد، مهریز، خیابان شهید مطهری، روبروی داروخانه شبانه روزیحضوری035-32525759جزئیات
8فرشفرش خداییآذربايجان شرقيآذرشهرآذربایجان شرقی آذرشهر خیابان امام گذرکلاهی پاساژ کلاهیحضوری041-34229755جزئیات
9فرشفرش ساعدی بهروزآذربايجان شرقيبنابآذربایجان شرقی بناب خیابان باهنر بازار چهار سوقحضوری041-37738873جزئیات
10فرششهر فرش کرمانشاهكرمانشاهكرمانشاهبلوار الهیهحضوری083-38160334جزئیات
11فرششهر فرش و مبلمان شعبه 1خراسان شماليبجنوردبجنورد طالقانی غربی بلوار فرودگاه جنب كوچه كبودیحضوری058-32324160جزئیات
12فرشفرش صوفیمركزياراكاراک، خیابان شهید مدنیحضوری086-32246442جزئیات
فرش
حضوری
بلوار ملت مابین پل فلزی و پل آذر نبش کوچه ساسان
031-36292001
فرش
حضوری
يافت آباد بازار مبل كاسپين طبقه سوم
021-77005512
فرش
حضوری
نهبندان خیابان شهدا روبروی شهدای 8
056-32620626
فرش
حضوری
آبادان احمدآباد خیابان یک اصلی بین 2 و 3 فرعی
061-53344147
فرش
حضوری
یزد، اردکان، خیابان صدرآباد، نبش کوچه 95
035-32233993
فرش
حضوری
تبریز میانه ابتدای خیابان امام روبروی پارک انقلاب
041-52253880
فرش
حضوری
یزد، مهریز، خیابان شهید مطهری، روبروی داروخانه شبانه روزی
035-32525759
فرش
حضوری
آذربایجان شرقی آذرشهر خیابان امام گذرکلاهی پاساژ کلاهی
041-34229755
فرش
حضوری
آذربایجان شرقی بناب خیابان باهنر بازار چهار سوق
041-37738873
فرش
حضوری
بلوار الهیه
083-38160334
فرش
حضوری
بجنورد طالقانی غربی بلوار فرودگاه جنب كوچه كبودی
058-32324160
فرش
حضوری
اراک، خیابان شهید مدنی
086-32246442