ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1پذیرندگان حامی کارتلوازم خانگی پاکشوما اینترنتیتهرانتهرانwww.pakshomacenter.comغیر حضوری021-88525125جزئیات
2پذیرندگان حامی کارتفروشگاه تعالیآذربايجان شرقيهريسهریس، خیابان امام فروشگاه تعالیحضوری041-43433616جزئیات
3پذیرندگان حامی کارتفروشگاه احمدی اقدمآذربايجان شرقيهاديشهرجلفا، هادی شهر، خیابان امام محمد باقر، پاساژ شهریارحضوری041-42051266جزئیات
4پذیرندگان حامی کارتفروشگاه نگهبانآذربايجان شرقيتبريزتبریز، خیابان مطهری، روبروی خانه مشروطهحضوری041-35244794جزئیات
5پذیرندگان حامی کارتفروشگاه پوراکبرآذربايجان شرقيميانهمیانه، خیابان بانک ملی، کوچه داروخانه ناصری، روبروی مسجد صالححضوری041-52248966جزئیات
6پذیرندگان حامی کارتفروشگاه جبرائیل زادهآذربايجان شرقيعجب شيرعجب شیر، روبروی شهرک میلادحضوری041-37631713جزئیات
7پذیرندگان حامی کارتفروشگاه حاجی شیخی اسکوییآذربايجان شرقياسكواسکو، میدان اصلی، خیابان امام خمینی، جنب آموزش و پرورشحضوری041-33222294جزئیات
8پذیرندگان حامی کارتفروشگاه رفیعی اسکوئیآذربايجان شرقياسكواسکو، خیابان شریعتی، بالاتر از میدان شهرداری، روبروی بیمه ایرانحضوری041-33223553جزئیات
9پذیرندگان حامی کارتفروشگاه بایرامیآذربايجان شرقياهراهر، میدان یادبود، خیابان شهید بیگلری، جنب آلبان گشتحضوری041-44225343جزئیات
10پذیرندگان حامی کارتفروشگاه نوروزیآذربايجان شرقيعجب شيرعجب شیر، میدان بسیج کوچه لاله، بن بست لاله، طبقه همکفحضوری041-37631509جزئیات
11پذیرندگان حامی کارتفروشگاه یادآوریآذربايجان شرقيبناببناب، خیابان امام، روبروی هلال احمرحضوری041-37739456جزئیات
12پذیرندگان حامی کارتفروشگاه لایقترآذربايجان شرقيمراغهمراغه. میدان مصلی . اول خیابان کاشانی. بازار آهنگرانحضوری041-37228793جزئیات
پذیرندگان حامی کارت
غیر حضوری
www.pakshomacenter.com
021-88525125
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
هریس، خیابان امام فروشگاه تعالی
041-43433616
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
جلفا، هادی شهر، خیابان امام محمد باقر، پاساژ شهریار
041-42051266
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
تبریز، خیابان مطهری، روبروی خانه مشروطه
041-35244794
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
میانه، خیابان بانک ملی، کوچه داروخانه ناصری، روبروی مسجد صالح
041-52248966
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
عجب شیر، روبروی شهرک میلاد
041-37631713
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
اسکو، میدان اصلی، خیابان امام خمینی، جنب آموزش و پرورش
041-33222294
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
اسکو، خیابان شریعتی، بالاتر از میدان شهرداری، روبروی بیمه ایران
041-33223553
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
اهر، میدان یادبود، خیابان شهید بیگلری، جنب آلبان گشت
041-44225343
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
عجب شیر، میدان بسیج کوچه لاله، بن بست لاله، طبقه همکف
041-37631509
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
بناب، خیابان امام، روبروی هلال احمر
041-37739456
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
مراغه. میدان مصلی . اول خیابان کاشانی. بازار آهنگران
041-37228793