ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1پاکشومالوازم خانگی پاکشوما اینترنتیتهرانتهرانwww.pakshomacenter.comغیر حضوری021-88525125جزئیات
2پاکشومافروشگاه تعالیآذربايجان شرقيهريسهریس، خیابان امام فروشگاه تعالیحضوری041-43433616جزئیات
3پاکشومافروشگاه احمدی اقدمآذربايجان شرقيهاديشهرجلفا، هادی شهر، خیابان امام محمد باقر، پاساژ شهریارحضوری041-42051266جزئیات
4پاکشومافروشگاه نگهبانآذربايجان شرقيتبريزتبریز، خیابان مطهری، روبروی خانه مشروطهحضوری041-35244794جزئیات
5پاکشومافروشگاه پوراکبرآذربايجان شرقيميانهمیانه، خیابان بانک ملی، کوچه داروخانه ناصری، روبروی مسجد صالححضوری041-52248966جزئیات
6پاکشومافروشگاه جبرائیل زادهآذربايجان شرقيعجب شيرعجب شیر، روبروی شهرک میلادحضوری041-37631713جزئیات
7پاکشومافروشگاه حاجی شیخی اسکوییآذربايجان شرقياسكواسکو، میدان اصلی، خیابان امام خمینی، جنب آموزش و پرورشحضوری041-33222294جزئیات
8پاکشومافروشگاه رفیعی اسکوئیآذربايجان شرقياسكواسکو، خیابان شریعتی، بالاتر از میدان شهرداری، روبروی بیمه ایرانحضوری041-33223553جزئیات
9پاکشومافروشگاه بایرامیآذربايجان شرقياهراهر، میدان یادبود، خیابان شهید بیگلری، جنب آلبان گشتحضوری041-44225343جزئیات
10پاکشومافروشگاه نوروزیآذربايجان شرقيعجب شيرعجب شیر، میدان بسیج کوچه لاله، بن بست لاله، طبقه همکفحضوری041-37631509جزئیات
11پاکشومافروشگاه یادآوریآذربايجان شرقيبناببناب، خیابان امام، روبروی هلال احمرحضوری041-37739456جزئیات
12پاکشومافروشگاه لایقترآذربايجان شرقيمراغهمراغه. میدان مصلی . اول خیابان کاشانی. بازار آهنگرانحضوری041-37228793جزئیات
پاکشوما
غیر حضوری
www.pakshomacenter.com
021-88525125
پاکشوما
حضوری
هریس، خیابان امام فروشگاه تعالی
041-43433616
پاکشوما
حضوری
جلفا، هادی شهر، خیابان امام محمد باقر، پاساژ شهریار
041-42051266
پاکشوما
حضوری
تبریز، خیابان مطهری، روبروی خانه مشروطه
041-35244794
پاکشوما
حضوری
میانه، خیابان بانک ملی، کوچه داروخانه ناصری، روبروی مسجد صالح
041-52248966
پاکشوما
حضوری
عجب شیر، روبروی شهرک میلاد
041-37631713
پاکشوما
حضوری
اسکو، میدان اصلی، خیابان امام خمینی، جنب آموزش و پرورش
041-33222294
پاکشوما
حضوری
اسکو، خیابان شریعتی، بالاتر از میدان شهرداری، روبروی بیمه ایران
041-33223553
پاکشوما
حضوری
اهر، میدان یادبود، خیابان شهید بیگلری، جنب آلبان گشت
041-44225343
پاکشوما
حضوری
عجب شیر، میدان بسیج کوچه لاله، بن بست لاله، طبقه همکف
041-37631509
پاکشوما
حضوری
بناب، خیابان امام، روبروی هلال احمر
041-37739456
پاکشوما
حضوری
مراغه. میدان مصلی . اول خیابان کاشانی. بازار آهنگران
041-37228793