ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1پذیرندگان مانی کارتشرکت نیوساد گستر ایرانیان - شعبه 1خوزستاندزفولبلوار ساحلی، میدان مادر،مجتمع تجاری تفریحی گلبارانحضوری0614210جزئیات
2پذیرندگان مانی کارتشرکت نیوساد گستر ایرانیان - شعبه 2خوزستانشوشخیابان شهید دانش، خیابان خوزستان، پلاک 10حضوری06142829446جزئیات
پذیرندگان مانی کارت
حضوری
بلوار ساحلی، میدان مادر،مجتمع تجاری تفریحی گلباران
0614210
پذیرندگان مانی کارت
حضوری
خیابان شهید دانش، خیابان خوزستان، پلاک 10
06142829446