خبرخوان

اخبار

آغاز صدور کارت اعتباری ” شاپ کارت ” در برخی دیگر از استانها
بانک ملت در راستای تکمیل سبد خدمات بانکی و ارائه خدمات نوین به مشتریان نسبت به طراحی کارت اعتباری جدید تحت عنوان”شاپ کارت ملت ” و راه اندازی شبکه فروشگاهی “ملت شاپ” اقدام نموده است.